En Klar Energi Rapport er en opsummering af en kompliceret beregningsmodel, hvori der indgår en række variabler. Men det er ikke kun det. Der er kvalificerede øjne på beregningerne, og i rapporten indgår også kommentarer til den konkrete sag, der peger på enkelte dele, eller forklarer udfald.
Rapporten kan endvidere anvendes til at finde uhensigtsmæssigt forbrug, og dermed være en vej til at finde besparelser.
BASISOPLYSNINGER

Inden vi går i gang, har vi brug for at kende basale oplysninger om adresse, opvarmningskilder og fremtidsplaner. Såfremt der er skyggegivende beplantning på grunden, stiller vi ofte spørgsmål til dette.

TAGFLADER

Ofte er det ikke givet på forhånd hvilke tagflader der bedst anvendes, hvorfor der normalt beregnes 10 – 20 placeringskombinationer, for at finde de mest optimale i forhold til det økonomiske afkast.

SKYGGE

Jo højere man kommer op, des mindre skygge, og derfor er taget et godt sted at anbringe solceller. Men ofte vil der være bygninger, bygningsdele eller beplantning, der skal indføres i modellen, da det trækker produktionen ned.

EL-PRISER

Normalt tages udgangspunkt i dine faktiske el-priser for køb af strøm. For salg af strøm anvender vi NordPool Spot prisen samt aktuelle priser fra produktionsleverandører, hvor salg af strøm giver mening.

SOLDATA

De anvendte data for solmængde i den bearbejdede periode er hentet inden for en radius af 50 km. Rapporten tager ikke højde for den enkelte dags reelle forskelle i solens styrke pr. time, fx om der kun er solskin om eftermiddagen på den specifikke dag, men udjævner solskin over dagen. Over året antages at solen skinner lige meget formiddag og eftermiddag. Beregningerne tager højde for både atmosfærisk filtrering ved lav solhøjde samt diffust lys.

DIT FORBRUG

Vi tager udgangspunkt i dit time for time forbrug, der hentes fra datahub’en. Ud fra det laver vi først en forbrugsrapport, og hvis det ser normalt ud, går vi videre med beregninger. Hvis forbrugsrapporten giver anledning til undren, kontakter vi dig for afklaring, eller fremsender en kortfattet beskrivelse af observationer, der peger i retning af for højt forbrug der anbefales at få undersøgt nærmere.

ABONNEMENTER

Alt efter adresse, så er man tilknyttet et bestemt forsyningsselskab. Forsyningsselskabet varetager kabelnettet, og en del af elregningen, går dertil. Normalt er der et forhøjet abonnement med solceller, der er forskelligt fra selskab til selskab, nettoafregningsgruppe, salg af strøm eller ej og størrelse af anlæg. Variationen er stor, fra ca. 100 kroner i Radius område til flere tusinde om året hos visse selskaber. Vi indregner det aktuelle i rapporten, men vil i de dyre områder foreslå alternative muligheder.

INVESTERING

Vi anvender i beregning af anlægsudgiften egne priser på anlæg og montering (med mindre det er egen montering), samt anslået udgift til installatør. Prisen for installatøren er afhængig af en række fysiske parametre, fx om der er plads i sikringsskabet til yderligere enheder. Formålet er alene at give en modvægt til produktionsværdien, så vurderingerne for optimale anlæg kan baseres på tilbagebetalingstid af investeringen.

ANLÆGSFORSLAG

Ud fra de indsatte data vil rapporten stille forslag om de 3 mest optimale anlæg. For disse 3 anlæg specificeres investeringens elementer og priser samt produktionsværdi.

Med det i hånden kan du indhente tilbud på lignende anlæg.

EJENDOMSVÆRDI

Et solcelleanlæg er et aktiv for et hus, og indgår i den samlede vurdering af ejendommen ved salgs- eller låneomlægningsvurdering. Alt efter geografisk område, kan et anlæg enten have meget stor eller ganske lille indvirkning på værdien. Visse steder er vurderingen væsentlig højere end anlæggets pris, andre steder nær nul.

I summeringen angives den anslåede værdi samt afskrivningstid for området.

ENERGIMÆRKE

Finans Danmark udgav i starten af 2020 en rapport, hvor man havde undersøgt energimærkets betydning ved hussalg. For et gennemsnitshus er værdien af et enkelt trin ca. 80.000, og liggetiden væsentlig kortere for de bedre klasser. Et solcelleanlæg påvirker energirammen positivt, og dermed hæver ejendommens placering på skalaen. I rapportens summering indregnes en påvirkning af energimærket, baseret på de oplysninger vi har om ejendommen.

DIALOG

Rapporten kan give anledning til spørgsmål, og de er altid velkomne. Vi står gerne til rådighed for uddybning og vejledning, og er der behov for at få præciseret områder af rapporten gennem besigtigelse af tag eller el-installation, kan vi også være behjælpelige med det.

Det vigtige er, at du får et klart svar.

Privat

Prisen for en Klar Energi Rapport til privat er 995,- inkl. moms. 

Kontakt mig for en Klar Energi Raport

Såfremt man vælger at købe et anlæg hos Klar Energi, gives rapportens pris som rabat på anlægget.

Erhverv

Prisen for en Klar Energi Rapport til erhverv er 1.999,- ekskl. moms. 

Kontakt mig for en Klar Energi Raport

Såfremt man vælger at købe et anlæg hos Klar Energi, gives rapportens pris som rabat på anlægget.

Hvad bygger rapporten på?

Rapporten bygger på en lang række data, der beregnes i forhold til anlæg af varierende størrelse, for at skabe klare svar om den økonomiske konsekvens ved investeringen.

Den primære del af beregningen, er forbruget af strøm pr. time. Dette forbrug hentes for et år eller længere, hvis der fx har være påvirkning af forbruget grundet Corona. I tillæg til disse data kan der laves regulering i forhold til forventninger, fx forbrug til en el-bil.
De fysiske forhold er placeringen, fx på et tag med en given hældning. Op til 3 forskellige flader kan simuleres på samme tid. Der kan være skyggegivende elementer, fx et træ, og dette bliver ligeledes lagt ind i modellen.
På baggrund af beliggenhed anvendes de gældende klimadata fra databasen. Det er naturligvis solskin, men også temperatur påvirker solcellernes ydeevne.
En produceret kWh strøm har en given værdi, der, hvis den erstatter et køb, består af købspris på strøm, afgifter, tariffer etc. Næsten alle disse priser er afhængig af hvor du bor, samt hvilken skabelon du er tilsluttet.
En produceret kWh har en anden værdi, hvis den ikke erstatter et køb. Så sælges strømmen i stedet til time spotprisen fra Nordpool Spot, der ligeledes er afhængig af hvor du bor.
Ud over lokale prisforhold, er der forskellige forhold om varmeplan og fradrag/skatteregler, der regulerer købsprisens reelle værdi.
Når alle parametre og data er opsat for hver enkelt af årets 8.760 timer, køres en række anlægssimuleringer, hvor der afsøges en kortest muligt tilbagebetalingstid (ROI). På baggrund af denne, udregnes typisk 3 forskellige systemforslag, der indgår i rapporten.
Idet anlægget over tid ikke er statisk, tilføres yderligere data. Panelerne mister ydeevne over tid, og inverteren må forventes at skulle udskiftes efter ca. 15 år. Over anlæggets samlede forventede levetid på 35 år vises derfor en reduceret værdi, der opsamles i værdigrafer og nøgletal.
Rapporten leveres til dig, og der bliver mulighed for at vi sammen gennemgår rapporten.
Det skal bemærkes at vi ikke kan spå. Vi kan tage en lang række data, og fremskive disse på baggrund af kendte fakta. Udgangspunktet er de faktuelle data, fx specifikt hvad prisen på strøm var den 3. oktober 2021 mellem kl. 14 og 15. Hvis disse priser skal opdateres med analysedata for fremtiden eller kendte stigninger i tariffer kan vi gøre det, men det bliver i rapporten understreget, at der er tale om manipulerede data.